فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

طرح درس ریاضی موضوع کسرهای مساوی پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع کسرهای مساوی پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 8 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع ضرب اعداد 2 رقمی در یک رقمی پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع ضرب اعداد 2 رقمی در یک رقمی پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 8 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع مقایسه و اندازه گیری زاویه پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع مقایسه و اندازه گیری زاویه پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 4 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 6 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 6 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع ساده کردن کسر پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع ساده کردن کسر پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 10 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقسیم بر اعداد دو رقمی پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقسیم بر اعداد دو رقمی پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 3 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جه...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم ،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 5 قسمتی از این طرح درس :اهداف رفتاری: دانش آموزان در پایان درس قادر خواهند بود؛روی توپ تسلط داشته باشند.با مقررات و قوانین آشنا شوند و آنرا اجرا کنند...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع مساحت مستطیل و مربع پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع مساحت مستطیل و مربع پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 2 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی